Wersja do wydruku

Zamknij okno

Strona główna » Menu podmiotowe » Wykaz osób i funkcje » 
Ostatnia aktualizacja: 01-12-2022 15:10:34

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje:

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego Nr 2 w Zielonej Górze -  mgr Tomasz Chmielarczyk

Dyrektor szkoły:

 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne,
 4. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną ,finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
 6. powołuje zastępców dyrektora.


Wicedyrektorka
Zespołu Edukacyjnego nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 17 - mgr Iwona Perwińska
Wicedyrektor podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu.

Wicedyrektorka Zespołu Edukacyjnego nr 2 - Miejskiego Przedszkola nr 9 w Zielonej Górze - mgr Izabela Gruda
Wicedyrektor podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu.

Obowiązki wicedyrektorki:

 1. W imieniu dyrektora Zespołu kieruje działalnością wychowawczo-opiekuńczą w przydzielonej placówce.
 2. Stały nadzór pedagogiczny nad pracą wszystkich nauczycielek w MP- 9
  • udzielanie instruktażu, wskazówek metodycznych
  • wskazywanie literatury pedagogicznej
  • przygotowywanie szkoleniowych posiedzeń rady pedagogicznej
  • realizacja założeń rocznego planu pracy przedszkola
  • prowadzenie pedagogizacji rodziców dla rodziców, zebrań, organizowanie systemu informacyjnego dla rodziców
  • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
  • organizowanie współpracy ze środowiskiem społeczno-kulturalnym
 3. Prowadzenie hospitacji form pracy nauczyciela z dziećmi.
 4. Prowadzenie dokumentacji pracy i osiągnięć nauczycieli.
 5. Kontrola i stały nadzór nad prowadzoną przez nauczycieli dokumentacja pedagogiczną
  • dzienniki zajęć / zapisy pracy, ewidencja i dane dzieci itp./
  • plany działań edukacyjnych nauczycieli, scenariusze zajęć z dziećmi
  • dokumentacja dotycząca obserwacji dzieci
 6. Sprawdzanie zgodności sporządzanych odpisów za każdy miesiąc obecności dziecka
  w przedszkolu. Prowadzenie instruktażu dla  nauczycieli.
 7. Prowadzenie dokumentacji dzieci przyjętych do przedszkola, dzieci wypisanych z przedszkola oraz dokumentacji  statystycznej z liczby wychowanków.
 8. Kontrola i nadzór nad prowadzeniem księgozbioru i biblioteki przedszkolnej.
 9. Kontrola prac woźnych oddziałowych pod kątem utrzymania czystości i estetyki pomieszczeń a w przypadku woźnego – teren wokół przedszkola.
 10. Realizowanie zadań profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i pracowników / nadzór/
  • dbałość o badania sanitarno- epidemiologicznych pracowników
  • wyposażenie apteczek pierwszej pomocy
  • nadzór nad realizacją programu HACCP
 11. Nadzór nad stanem terenu zabaw dla dzieci
  • egzekwowanie ładu i porządku na terenie placu zabaw i przyległym terenie
  • nad stanem sprzętu terenowego, ogrodzenia itp.
  • utrzymanie zieleni
 12. Dokonywanie kontroli listy obecności, udzielanie po konsultacji z dyrektorem zespołu
  dni wolnych od pracy na wniosek pracownika
 13. Przestrzeganie przepisów dyscypliny pracy, przepisów bhp i p. poż.
 14. Wykonuje inne prace nie objęte tym zakresem a wynikające z zakresu zajmowanego stanowiska na polecenie bezpośredniego przełożonego.


Wicedyrektorka Zespołu Edukacyjnego nr 2 - Miejskiego Przedszkola nr 30 w Zielonej Górze - Katarzyna Walków
Wicedyrektorka podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu.

Obowiązki wicedyrektora:

 1. W imieniu dyrektora Zespołu kieruje działalnością wychowawczo-opiekuńczą w przydzielonej placówce.
 2. Stały nadzór pedagogiczny nad pracą wszystkich nauczycielek w MP- 9
  • udzielanie instruktażu, wskazówek metodycznych
  • wskazywanie literatury pedagogicznej
  • przygotowywanie szkoleniowych posiedzeń rady pedagogicznej
  • realizacja założeń rocznego planu pracy przedszkola
  • prowadzenie pedagogizacji rodziców dla rodziców, zebrań, organizowanie systemu informacyjnego dla rodziców
  • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
  • organizowanie współpracy ze środowiskiem społeczno-kulturalnym
 3. Prowadzenie hospitacji form pracy nauczyciela z dziećmi.
 4. Prowadzenie dokumentacji pracy i osiągnięć nauczycieli.
 5. Kontrola i stały nadzór nad prowadzoną przez nauczycieli dokumentacja pedagogiczną
  • dzienniki zajęć / zapisy pracy, ewidencja i dane dzieci itp./
  • plany działań edukacyjnych nauczycieli, scenariusze zajęć z dziećmi
  • dokumentacja dotycząca obserwacji dzieci
 6. Sprawdzanie zgodności sporządzanych odpisów za każdy miesiąc obecności dziecka
  w przedszkolu. Prowadzenie instruktażu dla  nauczycieli.
 7. Prowadzenie dokumentacji dzieci przyjętych do przedszkola, dzieci wypisanych z przedszkola oraz dokumentacji  statystycznej z liczby wychowanków.
 8. Kontrola i nadzór nad prowadzeniem księgozbioru i biblioteki przedszkolnej.
 9. Kontrola prac woźnych oddziałowych pod kątem utrzymania czystości i estetyki pomieszczeń a w przypadku woźnego – teren wokół przedszkola.
 10. Realizowanie zadań profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i pracowników / nadzór/
  • dbałość o badania sanitarno- epidemiologicznych pracowników
  • wyposażenie apteczek pierwszej pomocy
  • nadzór nad realizacją programu HACCP
 11. Nadzór nad stanem terenu zabaw dla dzieci
  • egzekwowanie ładu i porządku na terenie placu zabaw i przyległym terenie
  • nad stanem sprzętu terenowego, ogrodzenia itp.
  • utrzymanie zieleni
 12. Dokonywanie kontroli listy obecności, udzielanie po konsultacji z dyrektorem zespołu
  dni wolnych od pracy na wniosek pracownika
 13. Przestrzeganie przepisów dyscypliny pracy, przepisów bhp i p. poż.
 14. Wykonuje inne prace nie objęte tym zakresem a wynikające z zakresu zajmowanego stanowiska na polecenie bezpośredniego przełożonego.